top of page
Поиск
  • Фото автораXOB'ka Live

Психологічні аспекти корекційно-педагогічної роботи гувернера з аутичними дітьми

Практика корекційного виховання дітей з аутистичними порушеннями в умовах сім'ї підтверджує соціальні тенденції попиту гувернерських послуг, які кваліфіковано та результативно може надати спеціальний педагог. Нещодавно процес корекційної допомоги дітям з інтелектуальними або аутистичними порушеннями носив стихійний, напівлегальний характер і був детермінований суб'єктивними та об'єктивними причинами вибору деяких родин в Україні альтернативної (індивідуальної) форми навчання та виховання їхньої дитини в родині. Якщо, для дітей з нормальним розвитком батьки обирають шлях та спосіб гувернерської форми виховання дитини з причин виробничої зайнятості, нової соціальної моди на такі послуги, мотивації відчуження від процесу виховання власної дитини, то батьки дитини з дизонтогенетичною типологією вимушені були знаходити гувернера для фахового забезпечення своєчасної корекції її розвитку.

Включення у наш час професії «гувернер» до переліку спеціальностей, які існують в Україні ("Класифікатор професій із змінами та доповненнями", код спеціальності - № 5131) вказує на її офіційне визнання і інтенсивне поширення в державі. Проте свідомий вибір родини, яка виховує дитину-інваліда обумовив пошуки "саме того, хто допоможе зрозуміти особливості психічного розвитку дитини", " того, хто допоможе їм порадити як її виховувати", "... підготувати до школи", "здійснювати психологічне та спеціально-дидактичне супроводження", "...призупинить виникнення вторинних дефектів, "... скорегує основний дефект" тощо.

Особливо складно доводиться сім'ям, в яких виховуються діти з діагнозом "аутизм". Ці труднощі обумовлені системою недоліків, представленими діагностико-прогностичними, соціальними, державними та науково-практичними тенденціями в області медицини, педагогіки та психології. Це, насамперед, безвідповідальне ставлення дитячих психіатрів та дільничних педіатрів до прогнозу психологічного розвитку дитини, ігнорування самого факту про необхідність абілітаційних психокорекційних та корекційно-педагогічних заходів, і як наслідок, повна безпорадність батьків в питаннях ефективності раннього корекційного втручання, індиферентність самої родини до особливостей розвитку дитини та очікування "чудасамовипралення", відсутність спеціальних закладів для аутичних дітей, "самолікування", як спосіб виправлення аутистичних проявів, соціально-психологічна некомпетентність родинного оточення дитини. Таким чином, в середовищі сформувався образ фрагментарності та уповільненості процесу спеціальної психолого-педагогічної допомоги дитині у відповідності з аутистичною симптоматикою в умовах сім'ї.

Педагогічна, корекційно-психологічна допомога завжди необхідна та корисна кожній дитині, проте вона буде сприяти динаміці та ефективності його саморозвитку лише при певних умовах. Що стосується дітей з аутистичною симптоматикою, то не завжди традиційні виховні та дидактичні технології, які застосовуються до нормально розвинених, або навіть розумово відсталих та дітей з затримкою психічного розвитку є вірогідними та результативними. У гувернера не орієнтованого на особливості психічного розвитку аутичної дитини та на стратегію їх інтенсивного подолання, виникає сумнів у своїх професійних можливостях.

За нашими даними та даними " Громадської асоціації підтримки осіб з аутизмом в Україні " з числа запрошених педагогів , дізнавшись про клініко-психологічний діагноз дитини , 12% - відмовились надавати гувернерські послуги, 46% - відмовили сім'ям в своїх послугах, попрацювавши деякий (1-3 місяці) час з причин психологічного дискомфорту в процесі взаємодії (або її відсутності) з дитиною; 23% - звільнені з різних причин батьками; 19% - продовжують працювати, але лише 3% з них мають спеціальну дефектологічну (корекційно-психопедагогічну освіту). Таким чином, соціально-психологічні аспекти професіоналізму гувернерів стали на заваді реалізації попиту на їх послуги. Тим більше, що попит на гувернерські послуги зростає в сім'ях, які мають аутичних дітей. Парадокс ситуації, що склалася полягає в тому, що саме в аспекті психологічної готовності гувернера до здійснення корекційної діяльності з урахуванням спеціального індивідуального підходу до дитини вони відчувають труднощі в своїй діяльності.

Реалізація індивідуально-диференційованого підходу набуває в цьому контексті найбільшої значущості. Одночасно виникає питання про спеціальну підготовку спеціаліста до індивідуальної роботи, розрахованої на застосування нової парадигми гувернерського змісту в системі корекційної роботи з азтичними дітьми.

Виходячи з того, що аутистичні розлади представляють собою первазивний (проникаючий) тип порушень психічного розвитку компетенція гувернера залежить від сформованості знань, умінь, навичок в області психопатології, психології, логопедії, корекційної психопедагогіки та спеціальних методик навчання та виховання. Відповідно до цих областей знань гувернер повинен бути на достатньо високому рівні мотиваційної, виконавчої, емоційно-регуляторної та фахової готовності до виконання таких основних функцій : діагностичної, прогностичної, освітньої, комунікативної, корекційно-педагогічної, психокореклійної, абілітаційної, соціально-реабілітаційної тощо.

Нами розроблена та експериментально апробована модель психологічної готовності гувернера до роботи з аутичними дітьми, яка складається з таких компонентів:

Виходячи з вищезазначеного, система психологічних умов корекційної роботи гувернера з аутичними дітьми представлена 5-ма модулями, кожен з яких відображає основний зміст психологічної допомоги дітям з аутистичними порушеннями.

Модуль І. Мотиваційний.

-       інтерес до проблеми аутизму;

-       емпатія та бажання допомогти родині, в якій виховується аутична дитина;

-      удосконалення власного педагогічного досвіду;

-       бажання попрацювати за світовими технологіями корекції аутизму;

-      потреба досягнути успіху в корекції аутизму;

науково-практичні потреби в модифікації світових технологій корекції аутизму;

-       бажання розробити та створити власний /авторський напрямок/ подолання аутистичних порушень;

-      установка на успіх власних корекційно-педагогічних зусиль;

-      написання дипломних, магістерських, дисертаційних праць;

-       потреби в апробації нових корекційних технологій / психотерапевтичні, артгерапевтичні тощо/;

-       бажання, або потреба заробити та отримати кошти за роботу з аутичною дитиною.

Модуль 2. Характерологічний.

Загальні психологічні особливості гувернера:

спрямованість особистості на результат корекції;

-         підготовленість її в сфері корекційної діяльності;

-         комунікабельність; активність; емоційна стабільність;

адекватність самооцінки;

низький рівень тривожності;

-         відсутність негативних акцентуацій характеру.

Модуль 3. Кваліфікаційний.

А.   Психологічна   компетентність  у   виконанні   корекційний   функцій      в ситуаціях:

проблемної поведінки у аутичних дітей;

-         страхів; стереотипій;

-         агресії до оточуючих;

-         самоагресії,

-          гіпер-, гіпоактивності;

-         криків, вокалізацій;

-         незвичних пристрастей, інтересів та потягів;

-         підвищеної пересиченості, неадекватних фантазій.

Б. Рольові психологічні позиції гувернера

-      гувернер-спеціаліст в області корекційної психопедагогіки, яка передбачає велику психологічну дистанцію та формальне професійне спілкування з близькими аутичної дитини;

гувернер - вірний друг, - позиція передбачає можливості неформального спілкування з членами родини аутичної дитини. Проте може виникнути проблема скорочення психологічної дистанції між родиною дитини та гувернером, і близькими перестають сприймати його як спеціаліста; гувернер-психотерапевт. Позиція передбачає, що оскільки гувернер має достатню психологічну допомогу і результати психокорекційної роботи з аутичною дитиною, значить є компетентним у вирішенні особистих проблем членів родини та їх знайомих. С позицій цієї ролі відбувається переорієнтування цілей, змісту та функцій гувернера від дитини до дорослих, від професійного напрямку "співпраці з родинами" до "втручання вжиття та проблеми родини".

гувернер - приклад для наслідування. Більш ефективна рольова психологічна позиція ніж попередня, що передбачає підсвідоме залучення близьких дитини до співпраці, якщо образ найкращого гувернера співпадає з реальністю;

-      його манери, етикет, риторика, особистісні якості, емоційність, креативність, артистизм є бажаними для корекційної роботи з дитиною.

Модуль 4. Виконавчий.

А. Психологічне забезпечення гувернером психокорекційних технологій :

-      проведення холдінг-терапії,

-      психотерапевтичних заходів;

-      володіння прийомами прикладного аналізу поведінки / ПАП /;

-      застосування прийому ПАП-підкріплення в усіх сферах корекційно-виховного процесу;

-      забезпечення особливого охоронного режиму для психіки дитини;

-      організація відповідного до аутистичних порушень дитини педагогічного дизайну приміщення;

-      адаптація та модифікація стимулюючого матеріалу до особливостей сприймання та емоційних аутичної дитини;

Б. Психологічне супроводження інклюзивна форма навчання аутичної дитини в дошкільних та шкільних закладах:

систематичне проведення тренінгів у малих групах дітей з подібними проблемами;

-      психологічні супроводження дитини в школі;

-      забезпечення вчителя класу інформацією про психологічні особливості аутичної дитини;

-      модифікація дидактичних методів та прийомів до навчальних можливостей аутичних дітей;

-      спеціальне психологічне обґрунтування необхідності використання системи корекційних прийомів та засобів конкретно в кожній навчально-вихозній ситуації;

В. Психологічне забезпечення комунікативної діяльності аутичної дитини стимуляція емоційного контакту; підтримка потреби в спілкуванні;

-      забезпечення об'єкта та суб'єкта для спілкування; усунення негативізму в процесі спілкування;

формування процесів розуміння інших людей, з якими спілкується дитина:

-      забезпечення саморегуляції та самоконтролю в процесі спілкування з дорослими та дітьми;

-      інформація для суб'єктів спілкування про психологічні та мовленнєві особливості дитини;

-      організація та проведення ділового спілкування;

-      застосування психотехнічні та психолінгвістичні прийоми комунікативного процесу з аутичною дитиною.

Г. Психологічне    забезпечення    формування    соціально-побутових навичок аутичної дитини

-      спеціальна організація режиму аутичної дитини;

психологічне забезпечення чіткого дотримання логіки та зміни режимних моментів;

-      фіксація уваги дитини на виконанні режимних моментів;

-      емоційна регуляція та самоконтроль дитиною за охайністю власного вигляду;

-       фіксація режимних моментів за допомогою піктограм (малюнків-схем-підказок);

стимуляція елементарних побутових та трудових навичок;

-      забезпечення психологічного супроводу дитини в життєво-важливих соціальних ситуаціях.

Модуль 5. Діагностико-прогностичний

А.   Нейропсихологічний  аспект роботи  гувернера   в   корекційній роботі  з аутичними дітьми

-      збір діагностичних даних про дитину;

розробка індивідуально-корекційної програми дитини у відповідності з нейропсихологічними особливостями аутичної дитини; відбір корекційних прийомів, спрямованих на подолання кінестетичних. аудіовізуальних та порушень;

формування   процесів   програмування,   саморегуляції,   самоконтролю контролю поведінки та дій дитини.

Б. Психолінгвістичний аспект корекційної діяльності гувернера

інтерпретація специфічного / автономного / мовлення аутичної дитини:

проведення          контактної,          послідової          та          дистанційної

психодіагностики дитини;

діагностика та прогнозування мовленнєвого розвитку дитини;

ідентифікація аутистичних порушень за станом (особливостей) мовлення

дитини;

виявлення  порушень   мовлення  дитини  та  координація   корекційних

напрямків з логопедом;

формування моделі діалогічного мовлення дитини;

-      корекція аутистичної симптоматики мовлення в процесі занять та ігор з дитиною.

До діагностико-прогностичного модулю розроблена картка "Психолого-педагогічне вивчення аутичних дітей" гувернерам на початку і в процесі роботи з дитиною.

530 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Проблеми зі сном при аутизмі, причини.

Оригинал статьи здесь: Sleep problems in autism, explained Перевод на русский: Светланы Дидух - Романенко Ханна Фурфаро / 13 ноября 2017 года Хороший сон не гарантирован никому из нас, но для многих л

Comments


bottom of page